Brede SPUK, BRC en Sportakkoord II

De termen "SPUK ", "Brede Regeling Combinatiefunctionarissen" of "Sportakkoord II" komen in de afgelopen periode met grote regelmaat voorbij. De herijking van het Sportakkoord heeft inmiddels plaatsgevonden en het opstellen van een integraal plan om tot een "domein overstijgende preventie-aanpak" te komen is in volle gang.
Brede SPUK

De brede SPUK

De Brede SPUK maakt het voor gemeente mogelijk om meer integraal te werk te gaan en verschillende geldstromen te bundelen die zich richten op het stimuleren van Sport en Bewegen (2), Gezondheid en sociale basis (11) en ondersteunende onderdelen (2). Binnen deze 3 hoofdthema’s worden in totaal 15 bestaande en/of nieuwe regelingen ondergebracht. Uiteraard ligt voor BeweegBuro de focus op het thema Sport en Bewegen, waaronder de Brede Regeling Combinatiefunctionarissen (BRC) en het Sportakkoord II vallen.  Daarnaast hebben wij ook kennis van een aantal regelingen binnen het tweede thema ‘Gezondheid en Preventie’, bijvoorbeeld rondom interventies als valpreventie, aanpak overgewicht, het preventieakkoord en de kansrijke start.

BRC en Sportakkoord II

Bij veel gemeenten worden onze buurtsportcoaches momenteel ingezet in het bewegingsonderwijs en hebben zij daarnaast een bredere taak in de gemeente op het gebied van bewegen. Denk hierbij aan naschools aanbod, MRT op scholen, sportstimulering middels programma’s als Sjors Sportief en sporten met andere doelgroepen dan alleen het PO (denk aan jongeren, volwassenen, senioren en uniek sporten).

Deze nieuwe regeling schrijft voor dat de bekostiging van bewegingsonderwijs in 2027 volledig bij het onderwijs dient te liggen en dat de middelen t.a.v. de BRC nog breder ingezet dienen te worden in de gemeente. Concreet betekent dit dat een vakleerkracht nog steeds een bredere taak op zich kan nemen in en rondom school, maar dat de geldstromen dus anders zullen gaan lopen. Scholen krijgen straks geen subsidie meer voor de inhuur van vakleerkrachten LO, maar kunnen nog wel gebruikmaken van deze subsidie als deze op een andere manier wordt ingezet in en rondom school. Daarnaast speelt de nieuwe BRC een belangrijke rol in het tot stand brengen van lokale uitvoeringskracht van het Sportakkoord II.

Welke rollen kan het BeweegBuro invullen? 

Zoals al eerder aangegeven zijn veel van onze buurtsportcoaches al betrokken bij verschillende doelgroepen en partijen binnen diverse gemeenten. Binnen de BRC worden namelijk 6 functionarissen beschreven die kunnen bijdragen aan het bewerkstelligen van de ambities uit het sportakkoord. Deze 6 profielen zijn:

  • Coördinator sport en preventie
  • Combinatiefunctionaris onderwijs
  • Buurtsportcoach
  • Cultuurcoach
  • Clubkadercoach (clubkadercoach, verenigingsmanager, sportparkmanager)
  • Beweegcoach

Gekeken naar de 6 omschreven profielen, vult het BeweegBuro momenteel in verschillende vormen al 5 van de 6 profielen in. Zo is in verschillende gemeenten meegedacht over de herijking en invulling van het Sportakkoord II (rol van de Coördinator sport en preventie) en zijn in alle samenwerkende gemeenten Combinatiefunctionarissen onderwijs en Buurtsportcoaches actief. Ook begeleiden wij verschillende verenigingen (clubkadercoach) op het gebied van beleid en pedagogische en didactische omgang en zijn er verschillende Beweegcoaches actief die sporten met doelgroepen die anders niet veel in beweging zouden komen. Het profiel van de Cultuurcoach is het enige profiel dat wij niet invullen. Deze functionaris is vaak in dienst bij een bibliotheek, of andere culturele instelling.

BeweegBuro heeft dus volop ervaring op het gebied van invulling en uitvoering van gemeentelijke vraagstukken rondom Sport en Bewegen en kan een grote bijdrage leveren aan de uitvoering van Sportakkoord II en de BRC via de brede SPUK. Zijn wij niet actief voor uw gemeente, maar heeft u wel vragen over het effectief inzetten van de verschillende subsidies voor andere activiteiten in en rondom school, neem dan contact op met Tjalle Hoogsteen