PRIVACYVERKLARING SOLLICITANTEN

Dit is de privacyverklaring met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van personen die solliciteren op een functie bij het BeweegBuro B.V., statutair gevestigd te Tilburg, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66372089 en kantoorhoudende te Goirkestraat 19, 5046 GC Tilburg (postadres: postbus 1096, 5004 BB Tilburg). Het BeweegBuro B.V. (hierna: ‘het BeweegBuro’) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Jouw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen.

1.       PERSOONSGEGEVENS DIE DOOR ONS WORDEN VERWERKT & GRONDSLAG
Wij kunnen je persoonsgegevens verwerken als je bij ons solliciteert. Het kan daarbij gaan om de volgende gegevens:
–        Voor- en achternaam
–        Geslacht
–        E-mailadres
–        Telefoonnummer
–        Adres
–        Geboorteplaats
–        Geboortedatum
–        BSN (indien je dat zelf onverplicht in je curriculum vitae hebt opgenomen)
–        Alle overige persoonsgegevens die in jouw curriculum vitae of begeleidend schrijven zijn opgenomen

De hiervoor bedoelde gegevens kunnen worden verwerkt omdat je daarvoor toestemming hebt gegeven. Die toestemming kan op twee manieren worden gevraagd en verkregen:

1.       Solliciteer je via een vacaturewebsite dan heb je toestemming gegeven voor het verwerken van je persoonsgegevens door aanvaarding van de algemene en/of privacyvoorwaarden (dat kan het geval zijn voorafgaand aan het daadwerkelijk solliciteren of bij het aanmaken van een profiel / account waarmee je de website kunt gebruiken). Op grond van deze toestemming verwerkt de beheerder van de website je persoonsgegevens en worden deze aan ons doorgestuurd indien en voor zover je op een vacature van het BeweegBuro solliciteert.

2.      Solliciteer je door het contactformulier op onze website in te vullen of een e-mail te sturen naar een e-mailadres van het BeweegBuro, dan zullen wij in onze ontvangstbevestiging / inhoudelijke reactie opmerken dat op de behandeling van je sollicitatie deze privacyverklaring van toepassing is, zal een duidelijke verwijzing naar deze verklaring worden opgenomen en word je gevraagd per e-mail te laten weten of je toestemming verleent om je persoonsgegevens te verwerken conform de inhoud van deze privacyverklaring.

Jouw gegevens mogen door ons ook worden verwerkt omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben. Wanneer wij de bedoelde gegevens niet verwerken kunnen wij je sollicitatie niet in behandeling nemen.

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen je in het kader van een sollicitatieprocedure niet vragen om je BSN en/of kopieën of scans van je identiteitsbewijs.

2.      BEWAARTERMIJN
Wanneer wij je persoonsgegevens mogen verwerken op basis van de door jou verleende toestemming, dan bewaren we je persoonsgegevens in ieder geval gedurende de sollicitatieprocedure.

Eindigt de sollicitatieprocedure met een indiensttreding, dan worden de door jou verstrekte gegevens gebruikt ten behoeve van de dienstbetrekking (waarvoor wij ook privacyregels hanteren).

Indien je sollicitatie niet in behandeling wordt genomen, om wat voor reden dan ook, maar wij je sollicitatie graag bewaren met het oog op toekomstige ontwikkelingen en mogelijke kansen, dan zullen wij je toestemming vragen om je persoonsgegevens met dat doel te bewaren gedurende een periode van maximaal zes maanden. Is na ommekomst van deze periode duidelijk dat er geen (baan)kansen zijn, dan zullen wij je persoonsgegevens alsnog verwijderen.

Indien je sollicitatie niet in behandeling wordt genomen, om wat voor reden dan ook, en wij je sollicitatie niet wensen te bewaren met het oog op toekomstige ontwikkelingen en mogelijke kansen, dan zullen wij je persoonsgegevens zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken verwijderen.

3.      GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door het BeweegBuro en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@beweegburo.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Wij wijzen je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons).

4.     BEVEILIGING
Het BeweegBuro neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming (max.posthumus@beweegburo.nl of 013-889 81 11).

5.      COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNIEKEN
Bij gebruik van onze website (www.beweegburo.nl) wordt gebruik gemaakt van technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

6.      GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Het BeweegBuro neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

7.      DATALEKKEN
Datalekken worden door ons tijdig en op passende wijze aangepakt. De verplichte mededeling aan de Autoriteit Persoonsgegevens en in voorkomende gevallen de betrokkene is daar een uitwerking van. Onder ‘datalek’ wordt verstaan een daadwerkelijke inbreuk op de beveiliging die leidt tot vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens. Ieder datalek wordt door ons aan de Autoriteit Persoonsgegevens binnen de daarvoor geldende termijn gemeld, met uitzondering van datalekken waarbij het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Indien wij hebben vastgesteld dat de inbreuk op persoonsgegevens een hoog risico voor de betrokkene(n) inhoudt, zullen wij aan de betrokkene(n) onverwijld mededelen dat er sprake is geweest van een inbreuk in verband met persoonsgegevens tenzij wij daartoe niet gehouden zijn op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving en/of beleidsregels. Een datalek wordt door ons gedocumenteerd in een overzicht waarin de feiten omtrent de inbreuk, de gevolgen ervan en de genomen corrigerende maatregelen worden opgenomen.

8.     WIJZIGINGEN
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving. Steeds is de meest recente versie van toepassing. Deze wordt op gebruikelijke wijze ter beschikking gesteld.