KLACHTEN:

Klachten met betrekking tot de workshops kunnen worden gericht aan Jan Posthumus via jan.posthumus@beweegburo.nl, onder vermelding van:

  • bedrijfsnaam (indien van toepassing);
  • naam;
  • e-mailadres;
  • telefoonnummer;
  • omschrijving van de klacht.

Klachten worden te allen tijde vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld. Na ontvangst wordt de klacht geregistreerd en binnen 1 week per mail beantwoord. Indien het antwoord meer tijd vraagt zal de klager hierover worden geïnformeerd en zal worden aangegeven op welke termijn een antwoord verwacht mag worden. De maximale duur van klachtafhandeling is 4 weken.

Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kan schriftelijk beroep worden aangetekend bij de heer F.J.J.M. Couwenberg, die de klacht als onafhankelijke derde in behandeling zal nemen. De klacht wordt alleen in behandeling genomen indien deze binnen 4 weken (te rekenen vanaf de datum van reactie van het BeweegBuro) per aangetekende post door de heer Couwenberg is ontvangen. In het beroep dient de klacht duidelijk te worden omschreven en dient gemotiveerd te worden toegelicht waarom het BeweegBuro de klacht niet naar tevredenheid heeft behandeld.

De heer Couwenberg zal er steeds naar streven om het beroep binnen 4 weken na ontvangst te behandelen en stelt de klager van zijn oordeel schriftelijk op de hoogte. Indien het niet lukt om binnen 4 weken uitspraak te doen, zal de klager daarover worden geïnformeerd. Het is mogelijk dat de klager om nadere informatie wordt gevraagd. De uitspraak van de heer Couwenberg is bindend. Mocht de uitspraak van de heer Couwenberg consequenties hebben voor het BeweegBuro, dan zal het BeweegBuro daaraan zo snel als mogelijk gevolg geven.

Het correspondentieadres van de heer Couwenberg is op te vragen via jan.posthumus@beweegburo.nl