PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring met betrekking tot het gebruik van de website van het BeweegBuro B.V., statutair gevestigd te Tilburg, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66372089 en kantoorhoudende te Spoorlaan 350, 5038 CC Tilburg (postadres: Dudokhof 83, 5041 EZ Tilburg). Het BeweegBuro B.V. (hierna: ‘het BeweegBuro’) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Jouw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren hebben we een aantal persoonsgegevens van je nodig. Wij (het BeweegBuro) verwerken deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

 
1. PERSOONSGEGEVENS DIE DOOR ONS WORDEN VERWERKT & GRONDSLAG

Onze website (www.beweegburo.nl) biedt onder meer informatie over onze organisatie, kern en belofte, diensten en contactgegevens. Via de website is het mogelijk in contact te komen met ons. Dat kan door middel van het contactformulier. De informatie die je daar achterlaat wordt alleen gebruikt om te kunnen reageren op de vraag of opmerking die je door middel van het contactformulier aan ons hebt overgebracht. De verstrekte informatie wordt niet voor andere doeleinden gebruikt en wordt niet met derden gedeeld, tenzij wij daarvoor je toestemming hebben gevraagd en gekregen.

De persoonsgegevens die worden verwerkt wanneer je gebruik maakt van het contactformulier zijn:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres

 
2. BEWAARTERMIJN

Het BeweegBuro B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens die je achterlaat op de website in het kader van een contactverzoek worden bewaard zolang tussen het BeweegBuro en jou contact plaatsvindt naar aanleiding van of in vervolg op de ontvangst van het contactformulier. Wanneer het contact is geëindigd en er geen zicht is op voortzetting van het contact in welke vorm dan ook, zullen je persoonsgegevens uiterlijk zes maanden na het laatste contactmoment worden verwijderd.

 
3. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door het BeweegBuro en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@beweegburo.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Wij wijzen je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons).

 
4. BEVEILIGING

Het BeweegBuro neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming (max.posthumus@beweegburo.nl / 013-889 81 11).

 
5. COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Het BeweegBuro gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 
6. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Het BeweegBuro neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 
7. DATALEKKEN

Datalekken worden door ons tijdig en op passende wijze aangepakt. De verplichte mededeling aan de Autoriteit Persoonsgegevens en in voorkomende gevallen de betrokkene is daar een uitwerking van. Onder ‘datalek’ wordt verstaan een daadwerkelijke inbreuk op de beveiliging die leidt tot vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens. Ieder datalek wordt door ons aan de Autoriteit Persoonsgegevens binnen de daarvoor geldende termijn gemeld, met uitzondering van datalekken waarbij het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Indien wij hebben vastgesteld dat de inbreuk op persoonsgegevens een hoog risico voor de betrokkene(n) inhoudt, zullen wij aan de betrokkene(n) onverwijld mededelen dat er sprake is geweest van een inbreuk in verband met persoonsgegevens tenzij wij daartoe niet gehouden zijn op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving en/of beleidsregels. Een datalek wordt door ons gedocumenteerd in een overzicht waarin de feiten omtrent de inbreuk, de gevolgen ervan en de genomen corrigerende maatregelen worden opgenomen.

 
8. WIJZIGINGEN
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving. Steeds is de meest recente versie van toepassing. Deze wordt op gebruikelijke wijze ter beschikking gesteld.